Polityka prywatności

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU MARKIN.PL

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka markin.pl z siedzibą w Kielcach ul. 1 Maja 191.
W sprawach dotyczących swoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez e-mail: biuro@markin.pl, telefon: 557-730-739, formularz kontaktowy na stronie: http://markin.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celach związanych z przygotowaniem dla Ciebie oferty świadczenia usługi wdrożenia RODO, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO1);
 • w celach przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących naszej oferty, na podstawie udzielonej prze Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO);

3. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę rachunkową, prawną oraz informatyczną.

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody, lub jeśli sami ustalimy, że wyczerpał się prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści);
 • prawo do usunięcia danych:
  • Jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania:
  • Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Wskaż nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych:
  • Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  • Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  • W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody, przed jej cofnięciem.

7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:

 • przesłania Ci oferty, o którą zapytałeś, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą w sprawie złożonego zapytania;
 • przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie Ci informacji dotyczących naszej aktualnej oferty.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).